PROGRAMME

TRAIN THE TRAINER

INTRODUCTION :

บุคลากรในองค์กร ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการแข่งขัน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นความจำเป็นต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และผู้ที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้ดีที่สุดก็คือพนักงานในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีทักษะการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

องค์กรต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถขึ้นมาเป็น Coach หรือ Trainer ภายในองค์กรเพราะนอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุนการใช้วิทยากรจากภายนอกแล้ว บุคลากรเหล่านี้ยังรู้ถึงปัญหาข้อจำกัด และข้อได้เปรียบขององค์กรได้อย่างลึกซึ้งและตรงจุดจนสามารถให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาในการทำงานต่อบุคลากรอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเป็นวิทยากรภายในองค์กรก็มิใช่เรื่องง่าย หากขาดซึ่งทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีตลอดจนทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากร

KEY BENEFITS :

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีความสามารถและมีประสบการในการเป็นวิทยากรอยู่แล้วให้มีทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • พัฒนาศักยภาพให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • เพื่อให้สามารถค้นพบจุดเด่นของตนเอง
 • เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นวิทยากร
  มืออาชีพ

KEY CONTENTS :

 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของมืออาชีพ
 • อะไร แค่ไหน อย่างไร ที่เรียกว่าเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • ความแตกต่างระหว่างวิทยากรมือใหม่และวิทยากรมืออาชีพ
 • แบบฝึกปฏิบัติ ทดสอบพื้นฐานของการเป็นวิทยากรก่อนก้าวสู่การเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • เส้นทางและโอกาสของการยกระดับความสามารถที่เป็นไปได้จริง
 • การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจุดขายในการเป็นวิทยากรมืออาชีพชั้นสูง
 • มืออาชีพกับเทคนิคการเขียนและออกแบบหลักสูตรการอบรมขั้นเทพ
 • เทคนิคเสริมเพิ่มสู่ความเป็นมืออาชีพขั้นสูง
 • กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศในห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สำหรับผู้ฟัง
 • เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรมของมืออาชีพ
 • กิจกรรมฝึกปฏิบัติจริงแต่ละช่วงการบรรยายตลอดการอบรม
 • บทสรุปของมืออาชีพที่แท้จริง

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม