PROGRAMME

HR FOR NON HR

INTRODUCTION :

การบริหารจัดการและพัฒนาคนในองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทุกคนในองค์กรไม่ใช่หน้าที่ของแผนกบุคคลหรือองค์กรเท่านั้น
ผู้บริหารทุกคนถือว่าเป็น People Manager ไม่ใช่เป็นแต่ Business Manager เพราะจากแนวคิดที่ว่า หากเราทำให้ลูกน้องของเราเป็นคนเก่งและสามารถทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เราก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

หลักสูตร HR for NON HR ได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้จัดการทุกหน่วยงานได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริการจัดการคนในทีม ประโยชน์ของการนำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้บริหารคนในทีม สามารถนำเครื่องมือการบริหารคนยุคใหม่ เช่น Competency ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

KEY BENEFITS :

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบและเครื่องมือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้เพื่อบริหารคนในหน่วยงาน
  อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสามารถนำไปปรับใช้ได้

KEY CONTENTS :

 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
 • บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประโยชน์ของการนำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้บริหารคน
  ในหน่วยงาน
 • ระบบและเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ
  และเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
 • Competency Based HRM
 • การคัดเลือกและการสัมภาษณ์พนักงาน
 • การพัฒนาพนักงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม