PROGRAMME

STRESS MANAGEMENT

INTRODUCTION :

เป็นเรื่องที่ยากมากที่ผู้บริหารที่มีภารกิจต้องรับผิดชอบมากมายในองค์กรจะไม่มีความเครียดในการทำงานในแต่ละวัน เพราะผู้บริหารจะต้องคิดถึงเรื่องทิศทางองค์กร ต้องคอยวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์ด้านการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อความอยู่รอดเติบโตขององค์กร ต้องคอยรับฟังข้อมูลจากลูกค้าและทีมงาน อย่างไรก็ตามหากผู้บริหารไม่สามารถรับมือกับภารกิจมากมายได้ ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาจนกระทั่งอาจจะเกิดอาการน๊อตหลุดหรือสติแตกขึ้นมา ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของภาพลักษณ์ผู้บริหาร เสียบรรยากาศในการทำงาน เสียสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง ตลอดจนกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอย่างแน่นอน

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้การใช้พลังชีวิต
 • คุณและโทษของความเครียดที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
 • ฝึกการสร้างสมดุล
 • การบริหารชีวิตของตนเอง

KEY CONTENTS :

 • พลังชีวิต  กับ  HQ
 • ความเครียดนั้นสำคัญไฉน
 • ประโยชน์และโทษการใช้ความเครียดในทางสร้างสรรค์
 • หลักการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน
 • เทคนิคการฝึกผ่อนคลายความเครียดอย่างง่าย
 • ฝึกปฏิบัติเทคนิคการ หยุด – ย้าย – โยก – ย้ำ

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม