PROGRAMME

PSYCHOLOGY FOR TEAMWORK

INTRODUCTION :

ในปัจจุบันนี้ การทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นความสามารถหลักของทุกตำแหน่งงาน (Core Competency) ที่ทุกคนในองค์กรต้องมี ไม่ว่าองค์กรจะดำเนินธุรกิจประเภทใด หรือคนๆนั้นจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม ควรที่จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้น ในหลายองค์กรจึงให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างจริงจัง เพราะเหตุว่า สังคมและสภาพแวดล้อมที่เราเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา คนในสังคม พนักงานในองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิด พฤติกรรมและทักษะความสามารถของคนในทีม การมีทีมงานที่เข้มแข็ง และรักใคร่ผูกพันกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่จะช่วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิดความสำเร็จ ในหลักสูตรนี้จะทำความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะผู้เข้าสัมมนา โดยเน้นความสามารถการเรียนรู้ที่จะทำงานกับทุกคน กับผู้บังคับบัญชา กับทีมงาน กับเพื่อนร่วมงาน เริ่มจากให้ทุกคนคิดเป็นทีม รู้สึกเป็นทีม และทำงานเป็นทีม

KEY BENEFITS :

 • ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้เข้าอบรมจะเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์และร่วมกันสร้างพลังทีมจากการทำกิจกรรมสร้างทีมงาน โดยเริ่มจากวิธีคิดและความรู้สึกที่มีต่อกันของคนในทีม
 • ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะด้านจิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม มุ่งทำความเข้าใจในบทบาทผู้นำทีม บทบาทผู้ตาม ทักษะการจูงใจทีมงาน การจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง การพัฒนาระบบการสื่อสารภายในทีม และการเสริมสร้างวินัยในทีมงาน
 • สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนานำไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

KEY CONTENTS :

 • แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการทำงานเป็นทีม
 • เทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน
 • การสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของทีม
 • Law of Maslow ทฤษฏีความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
 • เจตคติและการปรับเปลี่ยน (เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น)
 • การสร้างความไว้วางใจในผู้อื่น
  • Trust self and others
  • การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน
  • การสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจในทีม

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม