PROGRAMME

PERSONALITY DEVELOPMENT

INTRODUCTION :

ในโลกยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสายงานหรือสายอาชีพในหน่วยงาน องค์กรหรือในธุรกิจนั้น  เพียงแค่มีการศึกษาที่ดี มีทักษะความสามารถสูง มีประสบการณ์และพรสวรรค์ อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานได้อีกต่อไป ทั้งนี้ยังมีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบและทำให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าผู้อื่น นั่นคือ เรื่องของบุคลิกภาพ (Personality) ซึ่งครอบคลุมลักษณะทั้งภายนอกและภายในผ่านการแสดงออกทางร่างกาย และที่สำคัญที่สุดในการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้นคือ การเรียนรู้หลักการที่ถูกต้อง รวมถึงการปรับปรุงและฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดเป็นความเคยชิน ก่อให้เกิดเป็นนิสัยและลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของบุคคล และนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการบริหารองค์กร การเสริมสร้างมาดและท่วงท่า อิริยาบถที่สง่างามในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพนักงานและองค์กร

KEY BENEFITS :

 • ภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเป้าหมายขององค์กร
 • มีความเชื่อมั่นในการแสดงออก การติดต่อสื่อสารตลอดจนการเข้าสังคมทั้งต่อบุคคลทีมงานและสาธารณชน
 • เริ่มต้นค้นหาสไตล์และพัฒนาตนเองโดยสร้างความโดดเด่นจากภายใน (ทัศนคติ) สู่ภายนอก (ภาพลักษณ์) จนชนะใจและเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างทั้งในสายงานองค์กรและสังคม

KEY CONTENTS :

 • บุคลิกภาพกับความสำเร็จ
 • การค้นหาและรู้จัดตนเอง  คุณคือใคร/ใครคือผู้กำหนดตัวคุณ
 • การสร้างความเชื่อมั่น
 • การสร้างความประทับใจแรกพบ
  • รูปร่าง (มิติของรูปทรง) หน้าตาผิวพรรณ
  • คำพูด การทักทาย แนะนำตัว การสร้างสัมพันธภาพ
  • ท่าทาง การแสดงออก เช่น การเดิน  การนั่ง  การยืน ฯลฯ
  • ข้อควรคำนึงและเรื่องที่ควรรู้ในการสร้างความประทับใจแรกพบ
 • การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  • เคล็ดลับการผูกมิตรองค์ประกอบสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการติดต่อและนำเสนอ ได้แก่ คำพูด น้ำเสียง ภาษากาย การเข้าร่วมงานสังคม
 • บุคลิกสู่ความสำเร็จ
 • การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์เพื่อสมดุลของชีวิต
  • ความเข้าใจตนเอง (Self awareness)
  • ความเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
  • ความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง  (Conflict solving)
 • Workshop ปรับบุคลิกภาพผู้เข้ารับการอบรมรายบุคคล

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม