PROGRAMME

PEOPLE INSIGHT

INTRODUCTION :

นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ธุรกิจและความชำนาญทางเทคนิคแล้ว ความสามารถในการประสานงาน การจัดสรรบุคลากรให้Œทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสม และความร่‹วมมือร่‹วมใจของทุกคนในองค์กร นับเป็šนกุญแจสำคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ และสร้างความก้าวหน้าได้Œประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรในทุกระดับชั้นเป็šนทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร เปš็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร “แต่‹” บุคคลมีความแตกต่‹างกัน ซึ่งความแตกต่‹างนี้มีบทบาทสำคัญต่‹อความรู้Œสึกนึกคิด ความสนใจ ความถนัด การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทำของแต่‹ละบุคคล ความท้Œาทายคือทำอย่างไรที่ให้Œบุคคลที่มีความแตกต่‹างกันทำงานร่‹วมกันให้Œได้Œประสิทธิภาพสูงสุด

KEY BENEFITS :

 • รู้จักรูปแบบของกลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างกัน – DISC Model
 • เกิดความเข้าใจในตัวเอง รวมถึงพฤติกรรมของตนที่มีผลต่อผู้อื่น
 • เกิดความเข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ
 • เข้าใจความถนัดของบุคคลอื่น ค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา
 • รู้แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้อื่น
 • ช่วยในการปรับพฤติกรรมของตัวเองและทีมงานให้ออกมาในเชิงสร้างสรรค์

KEY CONTENTS :

 • ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
 • วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Self-Assessment)
 • อธิบายรูปแบบที่แตกต่างของบุคคลใน 4 มิติ (DISC Model)
 • Workshop: เพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ข้อจำกัด ของแต่ละคุณลักษณะบุคคล
 • เทคนิคการอ่านคน
 • Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคล และ เรียนรู้ความแตกต่างของบุคคล
 • Workshop : เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันในกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะต่างกัน

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม