PROGRAMME

EQ MANAGEMENT

INTRODUCTION :

ภายใต้สภาวะการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความกดดัน การบริหารอัจฉริยะทางอารมณ์ของผู้บริหารมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารความเครียดของตนเองได้เป็นอย่างดี และสามารถรักษาบรรยากาศในการทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม ในขณะที่ผู้บริหารที่ขาดทักษะการบริหารอัจฉริยะทางอารมณ์มักจะมีความเครียดสูง และมีอารมณ์แปรปรวนไปกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ ซึ่งส่งผลไม่เพียงแต่จะทำให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายของตนเองแย่ลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ บรรยากาศของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย

หลักสูตร EQ Management ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารอัจฉริยะทางอารมณ์ เทคนิคการบริหารจัดการทางอารมณ์ การฝึƒกปฏิบัติการควบคุมภาษากาย และการควบคุมอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัว นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการการหาแหล่งทุนพลังทางอารมณ์ เพื่อเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY BENEFITS :

 • เรียนรู้ความสำคัญและองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการอารมณ์
  (EQ Management)
 • ได้ทัศนะเชิงบวกในการจัดการอารมณ์ เพื่อสร้างทักษะในการดำรงตน
  และการแก้ปัญหา
 • ได้เทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

KEY CONTENTS :

 • ความสำคัญของ  EQ  กับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
 • ประโยชน์ของ EQ  ในการบริหาร จัดการทางอารมณ์
 • เทคนิคการบริหารจัดการทางอารมณ์
 • การฝึกปฏิบัติการควบคุมภาษากาย และการควบคุมอารมณ์
  เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
 • การหาแหล่งทุนพลังทางอารมณ์เพื่อเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ
  ในการทำงานร่วมกับทีมงาน

METHODOLOGY :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

TARGET PARTICIPANTS :

 • ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • ผู้นำทีม