PROGRAMME

LEADERSHIP ATTRIBUTE

โปรแกรม LEADERSHIP ATTRIBUTE แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่

หลักสูตร PEOPLE INSIGHT

นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์ธุรกิจและความชำนาญทางเทคนิคแล้ว ความสามารถในการประสานงาน การจัดสรรบุคลากรให้Œทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสม และความร่‹วมมือร่‹วมใจของทุกคนในองค์กร นับเป็šนกุญแจสำคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จ และสร้างความก้าวหน้าได้Œประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรในทุกระดับชั้นเป็šนทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร เปš็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร “แต่‹” บุคคลมีความแตกต่‹างกัน ซึ่งความแตกต่‹างนี้มีบทบาทสำคัญต่‹อความรู้Œสึกนึกคิด ความสนใจ ความถนัด การตัดสินใจ การแสดงออก และการกระทำของแต่‹ละบุคคล ความท้Œาทายคือทำอย่างไรที่ให้Œบุคคลที่มีความแตกต่‹างกันทำงานร่‹วมกันให้Œได้Œประสิทธิภาพสูงสุด

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร SERVICE MIND

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้พัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีกันอย่างรวดเร็ว เพื่อเอาชนะใจลูกค้าที่มีความต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความแตกต่างด้านเทคโนโลยีสามารถเลียนแบบกันได้ง่ายในเวลารวดเร็ว ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและมัดใจลูกค้าให้อยู่กับองค์กร จนกลายเป็นลูกค้าผู้จงรักภักดี (Loyalty Customer) คือการบริการที่ประทับใจจากพนักงานทุกคน หัวใจสำคัญของการบริการจึงไม่ได้อยู่ที่กระบวนการให้บริการที่สั้นกระชับรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละจุดสัมผัส (Touch Points) เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่พนักงานแต่ละคนมอบให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการอีกด้วย

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร PERSONALITY DEVELOPMENT

ในโลกยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขัน โดยเฉพาะการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสายงานหรือสายอาชีพในหน่วยงาน องค์กรหรือในธุรกิจนั้น  เพียงแค่มีการศึกษาที่ดี มีทักษะความสามารถสูง มีประสบการณ์และพรสวรรค์ อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานได้อีกต่อไป

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร PSYCHOLOGY FOR TEAMWORK

ในปัจจุบันนี้ การทำงานเป็นทีมถือว่าเป็นความสามารถหลักของทุกตำแหน่งงาน (Core Competency) ที่ทุกคนในองค์กรต้องมี ไม่ว่าองค์กรจะดำเนินธุรกิจประเภทใด หรือคนๆนั้นจะทำงานในตำแหน่งใดก็ตาม ควรที่จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้น ในหลายองค์กรจึงให้ความสนใจและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในเรื่องการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างจริงจัง

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร STRESS MANAGEMENT

เป็นเรื่องที่ยากมากที่ผู้บริหารที่มีภารกิจต้องรับผิดชอบมากมายในองค์กรจะไม่มีความเครียดในการทำงานในแต่ละวัน เพราะผู้บริหารจะต้องคิดถึงเรื่องทิศทางองค์กร ต้องคอยวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์ด้านการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ต้องคอยแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อความอยู่รอดเติบโตขององค์กร ต้องคอยรับฟังข้อมูลจากลูกค้าและทีมงาน

.....................................................................................................................................................

หลักสูตร EQ MANAGEMENT

ภายใต้สภาวะการทำงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความกดดัน การบริหารอัจฉริยะทางอารมณ์ของผู้บริหารมีส่วนสำคัญมากที่ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารความเครียดของตนเองได้เป็นอย่างดี และสามารถรักษาบรรยากาศในการทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม ในขณะที่ผู้บริหารที่ขาดทักษะการบริหารอัจฉริยะทางอารมณ์มักจะมีความเครียดสูง และมีอารมณ์แปรปรวนไปกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบ ซึ่งส่งผลไม่เพียงแต่จะทำให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายของตนเองแย่ลง แต่ยังส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ บรรยากาศของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วย

.....................................................................................................................................................